1. Home
 2. Courses
 3. Javascript
 4. Javascript-basics

Online Kurs omJavaScript Programming

Kurs i JavaScript programmering för både client-side och server-side

Fakta om kursen

Kursens namn
JavaScript Programming
Längd
3 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Programmerare
Förkunskaper
Kunnande i något program/script-språk
Verktyg
 • Node.js
 • JetBrains WebStorm || MS Visual Code
 • Chrome || Firefox || Edge

Online

Du sitter bekvämt hemma och deltar i kursen över internet. Läraren undervisar på svenska. Om du önskar du kursen på engelska, kontakta oss så skapar vi ett kursdatum för dig där kursen ges på engelska via Zoom.
Pris: 12,000 kr (€1,139)

Klassrum

Våra klassrum finns centralt i Stockholm. Läraren undervisar på svenska.
Pris: 19,000 kr

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle.

Företagsinternt

Du kan också beställa kursen som företagsintern. Då kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Alternativt så håller vi kursen online om ni så önskar. Ni väljer om ni vill ha kursen på svenska eller engelska. Skicka en kurs-förfrågan via knappen nedan.

Företagsintern Kurs

Denna praktiskt inriktade kurs vänder sig till dig som snabbt behöver bli produktiv och förstå hur man programmerar i JavaScript på ett effektivt och säkert sätt.

Vi fokuserar på det goda sidorna av språket och pekar ut vilka fallgropar du bör undvika. Framför allt så demystifierar vi objekt begreppet i JavaScript, som dessvärre är helt väsensskillt från hur det fungerar i språk såsom Java.

Detta får du lära dig på kursen

 • Förstå hur objekt modellen (prototype) fungerar
 • Förstå hur funktionsuttryck (lambda) fungerar
 • Förstå hur språkets typsystem fungerar
 • Undvika vanliga fallgropar
 • Kunna använda ES2015 och senare versioner
 • Kunna förstå och programmera asynkrona program
 • Kunna skriva och exekvera enhetstest

Kursinnehåll

Background and Overview

 • History
 • Brendan Eich
 • Why the name JavaScript, when it’s not Java
 • What is ECMAscript and ES*
 • Upcoming releases
 • NodeJS adn Ryan Dahl
 • Brief about NodeJS
 • Using NPM
 • How to run JavaScript from the command line
 • How to run JavaScript in a browser
 • Installation of NodeJS and NPM

Basic Syntax

 • Program structure
 • Expressions and statements
 • Variables
 • Operators
 • Literals
 • Control structures
 • Syntactic pitfalls
 • Boolean values
 • Falsy and truthy
 • Numbers
 • Text strings
 • Regex
 • Array
 • Objects
 • The typeof operator
 • Type conversion rules for operator ==
 • Why it is better to always use operator ===
 • Type conversion pitfalls

Functions

 • Function statement
 • Function invocation
 • Parameter passing
 • Recursive functions
 • Function reference
 • Function expressions
 • Lambda expressions (aka fat arrows)
 • Scope rules
 • Free variables
 • Immediately invoked function expression (IIFE)
 • The module pattern

Understanding the Object Model

 • The prototype model
 • Class-like objects
 • Using new
 • Understanding this
 • Properties
 • Methods
 • Inheritance

Text Functions

 • Selector functions
 • Creator functions
 • Search related functions
 • Regex
 • Regex using functions

Array Functions

 • Basic array functions
 • Update functions
 • Sort and search related functions
 • Array pipeline stream expressions
 • Using filter, map and reduce

Date Functions

 • Date constructors and factory methods
 • Acceptable formats for parsing
 • Getters and setters

Misc. Functions

 • Post-poned execution using timeout
 • Periodic computation using interval timers
 • Math functions
 • URL encoding
 • Dynamic evaluation of JS expressions

JSON

 • What is JSON
 • JSON data types
 • Generting a JSON text string
 • Pretty printing
 • Using a properties replacer during JSON serialization
 • Generating a JSON expression based on a subset of properties
 • Parsing a JSON text string
 • Parsing with a properties replacer
 • Replacing the JSON result with a toJSON function
 • What is YaML
 • Benefits of using YaML for configuration files

JavaScript Execution Model

 • JavaScript engines
 • Understanding the call-stack and stack-frames
 • Invocation of asynchronous function blocks
 • The event-loop
 • A model for understanding how JS executes
 • Using Loupe to visualize JS execution

IIFE and Modules

 • What is an IIFE
 • How is IIFE working
 • What are the benefits of IIFE
 • Understanding the module pattern
 • Modules in JS

ES6

 • Features
 • Browser support
 • Default parameters
 • Multi-assignment
 • Spread operator
 • Set & Map data-structures
 • Lambda expressions
 • Classes
 • Getters & Setters
 • Inheritance
 • Modules
 • Iterators
 • Generators
 • Co-routines

Asynchronous Computation

 • What is async computation
 • Execution models
 • Using call-back functions
 • Limitations of the call-back model
 • Understanding promise objects
 • Promise syntax
 • Using promises to postpone computation
 • Assembling promise chains
 • Promise barrier
 • Handling of errors in promise chains
 • Understanding async functions
 • Creatting async functions
 • Waiting for promises using await

Understanding the DOM API

 • Browser API
 • What is the DOM
 • Node tree
 • Embedding and linking to JS code
 • Attributes of the script tag
 • Embedding and linking to CSS code
 • Attributes of the link tag
 • Finding elements/nodes in a DOM tree
 • Common DOM document properties
 • Some array-like properties and how to use them
 • Dealing with element/node content
 • Dealing with CSS styles
 • Structurally modifying a DOM tree

DOM Events

 • What is an event and an event handler
 • Different ways to register an event handler
 • Common event properties
 • Click events
 • Form events
 • Keyboard events
 • Common key event properties
 • Listening and reacting to key events
 • Mouse events
 • Listening and reacting to mouse events
 • Browser events
 • Understanding the event propagation model
 • Bubbling vs. capturing
 • How to create events and emit them

Understanding the BOM API

 • What is the BOM API
 • Using the window object
 • Using the lcoation object
 • Understanding browser storage
 • Using local and session storage
 • Storage operations

AJAX Fundamentals

 • Brief about the HTTP protocol
 • HTTP operations
 • HTTP response codes
 • MIME types
 • Brief about HTTPS
 • What is AJAX (or AJAJ)
 • Using the XMLHttpRequest object
 • Synchronous AJAX operation
 • Asynchronous AJAX operation
 • Brief about RES web services
 • Brief about CORS and why it’s important to know about it

Unit testing

 • Unit testing in JS
 • Installation of Jasmine
 • Writing Jasmine test functions
 • Overview of expect matchers
 • Jasmine life-cycle methods
 • Selectively running tests
 • Testing async code

Transpiled languages

 • What is transpilation
 • What is TypeScript (TS) and why is so popular
 • Installation of typescript
 • Type support examples in TS
 • Classes in TS
 • Getters and setters in TS classes
 • Generic classes in TS
 • What is CoffeeScript
 • What is GrooScript

Useful libraries and tools

 • Lodash - Versatile utilities
 • Underscore - Prequel to lodash
 • MomentJS - Powerful date handling
 • jQuery - Simple DOM/BOM/AJAX handling
 • ExpressJS - REST web services server
 • GulpJS - the build tool
 • Bower - the library manager
 • Yeoman - the skeleton and snippet manager