1. Home
 2. Courses
 3. Javascript
 4. Javascript-basics

Online Kurs omJavaScript Programming

Kurs i JavaScript programmering för både client-side och server-side

Fakta om kursen

Kursens namn
JavaScript Programming
Längd
3 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Programmerare
Förkunskaper
Kunnande i något program/script-språk
Verktyg
 • Node.js
 • JetBrains WebStorm || MS Visual Code
 • Chrome || Firefox || Edge

Online

Du sitter bekvämt hemma och deltar i kursen över internet. Läraren undervisar på engelska om minst en av deltagarna önskar det, annars på svenska.
Pris: 12,000 kr (€1,139)

Klassrum

Våra klassrum finns centralt i Stockholm.
Pris: 19,000 kr

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle.

Företagsinternt

Du kan också beställa kursen som företagsintern. Då kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Alternativt så håller vi kursen online om ni så önskar. Skicka en kurs-förfrågan via knappen nedan.

Företagsintern Kurs

Denna praktiskt inriktade kurs vänder sig till dig som snabbt behöver bli produktiv och förstå hur man programmerar i JavaScript på ett effektivt och säkert sätt.

Vi fokuserar på det goda sidorna av språket och pekar ut vilka fallgropar du bör undvika. Framför allt så demystifierar vi objekt begreppet i JavaScript, som dessvärre är helt väsensskillt från hur det fungerar i språk såsom Java.

Detta får du lära dig på kursen

 • Förstå hur objekt modellen (prototype) fungerar
 • Förstå hur funktionsuttryck (lambda) fungerar
 • Förstå hur språkets typsystem fungerar
 • Undvika vanliga fallgropar
 • Kunna använda ES2015 och senare versioner
 • Kunna förstå och programmera asynkrona program
 • Kunna skriva och exekvera enhetstest

Kursinnehåll

Background and Overview

 • History
 • Brendan Eich
 • Why the name JavaScript, when it’s not Java
 • What is ECMAscript and ES*
 • Upcoming releases
 • NodeJS adn Ryan Dahl
 • Brief about NodeJS
 • Using NPM
 • How to run JavaScript from the command line
 • How to run JavaScript in a browser
 • Installation of NodeJS and NPM

Basic Syntax

 • Program structure
 • Expressions and statements
 • Variables
 • Operators
 • Literals
 • Control structures
 • Syntactic pitfalls
 • Boolean values
 • Falsy and truthy
 • Numbers
 • Text strings
 • Regex
 • Array
 • Objects
 • The typeof operator
 • Type conversion rules for operator ==
 • Why it is better to always use operator ===
 • Type conversion pitfalls

Functions

 • Function statement
 • Function invocation
 • Parameter passing
 • Recursive functions
 • Function reference
 • Function expressions
 • Lambda expressions (aka fat arrows)
 • Scope rules
 • Free variables
 • Immediately invoked function expression (IIFE)
 • The module pattern

Understanding the Object Model

 • The prototype model
 • Class-like objects
 • Using new
 • Understanding this
 • Properties
 • Methods
 • Inheritance

Text Functions

 • Selector functions
 • Creator functions
 • Search related functions
 • Regex
 • Regex using functions

Array Functions

 • Basic array functions
 • Update functions
 • Sort and search related functions
 • Array pipeline stream expressions
 • Using filter, map and reduce

Date Functions

 • Date constructors and factory methods
 • Acceptable formats for parsing
 • Getters and setters

Misc. Functions

 • Post-poned execution using timeout
 • Periodic computation using interval timers
 • Math functions
 • URL encoding
 • Dynamic evaluation of JS expressions

JSON

 • What is JSON
 • JSON data types
 • Generting a JSON text string
 • Pretty printing
 • Using a properties replacer during JSON serialization
 • Generating a JSON expression based on a subset of properties
 • Parsing a JSON text string
 • Parsing with a properties replacer
 • Replacing the JSON result with a toJSON function
 • What is YaML
 • Benefits of using YaML for configuration files

JavaScript Execution Model

 • JavaScript engines
 • Understanding the call-stack and stack-frames
 • Invocation of asynchronous function blocks
 • The event-loop
 • A model for understanding how JS executes
 • Using Loupe to visualize JS execution

IIFE and Modules

 • What is an IIFE
 • How is IIFE working
 • What are the benefits of IIFE
 • Understanding the module pattern
 • Modules in JS

ES6

 • Features
 • Browser support
 • Default parameters
 • Multi-assignment
 • Spread operator
 • Set & Map data-structures
 • Lambda expressions
 • Classes
 • Getters & Setters
 • Inheritance
 • Modules
 • Iterators
 • Generators
 • Co-routines

Asynchronous Computation

 • What is async computation
 • Execution models
 • Using call-back functions
 • Limitations of the call-back model
 • Understanding promise objects
 • Promise syntax
 • Using promises to postpone computation
 • Assembling promise chains
 • Promise barrier
 • Handling of errors in promise chains
 • Understanding async functions
 • Creatting async functions
 • Waiting for promises using await

Understanding the DOM API

 • Browser API
 • What is the DOM
 • Node tree
 • Embedding and linking to JS code
 • Attributes of the script tag
 • Embedding and linking to CSS code
 • Attributes of the link tag
 • Finding elements/nodes in a DOM tree
 • Common DOM document properties
 • Some array-like properties and how to use them
 • Dealing with element/node content
 • Dealing with CSS styles
 • Structurally modifying a DOM tree

DOM Events

 • What is an event and an event handler
 • Different ways to register an event handler
 • Common event properties
 • Click events
 • Form events
 • Keyboard events
 • Common key event properties
 • Listening and reacting to key events
 • Mouse events
 • Listening and reacting to mouse events
 • Browser events
 • Understanding the event propagation model
 • Bubbling vs. capturing
 • How to create events and emit them

Understanding the BOM API

 • What is the BOM API
 • Using the window object
 • Using the lcoation object
 • Understanding browser storage
 • Using local and session storage
 • Storage operations

AJAX Fundamentals

 • Brief about the HTTP protocol
 • HTTP operations
 • HTTP response codes
 • MIME types
 • Brief about HTTPS
 • What is AJAX (or AJAJ)
 • Using the XMLHttpRequest object
 • Synchronous AJAX operation
 • Asynchronous AJAX operation
 • Brief about RES web services
 • Brief about CORS and why it’s important to know about it

Unit testing

 • Unit testing in JS
 • Installation of Jasmine
 • Writing Jasmine test functions
 • Overview of expect matchers
 • Jasmine life-cycle methods
 • Selectively running tests
 • Testing async code

Transpiled languages

 • What is transpilation
 • What is TypeScript (TS) and why is so popular
 • Installation of typescript
 • Type support examples in TS
 • Classes in TS
 • Getters and setters in TS classes
 • Generic classes in TS
 • What is CoffeeScript
 • What is GrooScript

Useful libraries and tools

 • Lodash - Versatile utilities
 • Underscore - Prequel to lodash
 • MomentJS - Powerful date handling
 • jQuery - Simple DOM/BOM/AJAX handling
 • ExpressJS - REST web services server
 • GulpJS - the build tool
 • Bower - the library manager
 • Yeoman - the skeleton and snippet manager