1. Home
 2. Courses
 3. Jvm
 4. Java-rest-web-services

Online Kurs omJava REST Web Services

Kurs i att skapa REST Web Services med Java

Fakta om kursen

Kursens namn
Java REST Web Services
Längd
3 dagar
Nivå
Advanced
Målgrupp
Java programmerare
Förkunskaper
Praktiska kunskaper i Java programmering
Verktyg
 • Java JDK, JetBrains IntelliJ IDEA

Online

Du sitter bekvämt hemma och deltar i kursen över internet. Läraren undervisar på engelska om minst en av deltagarna önskar det, annars på svenska.
Pris: 12,000 kr (€1,139)

Klassrum

Våra klassrum finns centralt i Stockholm.
Pris: 19,000 kr

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle.

Företagsinternt

Du kan också beställa kursen som företagsintern. Då kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Alternativt så håller vi kursen online om ni så önskar. Skicka en kurs-förfrågan via knappen nedan.

Företagsintern Kurs

Webbtjänster baserade på REST principen är det moderna sättet att hantera servertjänster. I denna kurs får du lära dig både att hantera klient-sidan såväl som att designa och implementera server-sidan.

Detta får du lära dig på kursen

 • Kunna designa ett eget REST-WS API
 • Använda REST-WS command-line clients
 • Implementera Java klienter för att anropa REST-WS
 • Hantera XML, JSON och annan payload
 • Designa och implmentera REST-WS server-side
 • Bygga REST-WS server-side med Spark-Java
 • Bygga REST-WS server-side med JAX-RS annoterad kod och Jersey
 • Generera teknisk REST-WS dokumentation med Swagger
 • Hantera autentisering via JWT
 • Använda nya HttpClient som kom i Java 11
 • Använda det nya ramverket Micronaut för att implementera REST-WS servrar

Kursinnehåll

Concepts

HTTP

 • Understand the HTTP protocol
 • HTTP request operations
 • HTTP response codes
 • MIME types
 • Understand the HTTPS hand-shake

REST

 • Understand the REST web services design idea
 • REST resource URIs
 • REST operations
 • Sub-resource URIs
 • REST anti-patterns to avoid

SOAP

 • What is SOAP
 • Whats is WSDL
 • Sample SOAP request and response
 • Understand why SOAP is not used any more

Payload Encoding

 • Open-source libraries for XML
 • Open-source libraries for JSON
 • Overview of Simple XML
 • Parsing XML
 • Generating XML
 • Overview of GSON
 • Parsing JSON
 • Generating JSON
 • Using CSV as the payload encoding
 • Using Java Properties format as the payload encoding

Clients

Web Services CLI Tools

 • Why use CLI tools
 • cURL - standard HTTP tool
 • HTTPie - smart REST-WS tool
 • jq - smart JSON processing
 • json-server - quick back-end server
 • JSON PlaceHolder - fake back-end server

Java HTTP Client Invocations

 • Class URL
 • Class URLConnection
 • Class HttpURLConnection
 • Fetching data via HTTP GET
 • Pushing data via HTTP POST
 • Using HTTP PUT/PATCH/DELETE

Java REST Client Tools

 • Using David-Webb
 • Using RESTy

Using HttpClient

 • What is the new HttpClient
 • Synchronous vs. asynchronous mode
 • Simple HTTP operations
 • Handle response bodies
 • Perfoming async requests

AJAX

 • What is AJAX
 • What is asynchronous processing in JavaScript
 • Understanding XMLHttpRequest
 • Brief about jQuery

Servers

Setting up a Spark-Java Server

 • Overview of Spark-Java
 • Installation
 • Setting up routes
 • Handling JSON payload in the response
 • Handling JSON payload in the request
 • Designing CRUD REST operations
 • Dealing with exceptions
 • Best pratices

Groovy, Grails & Spock

 • Quick intro & motivation why using Groovy tools might be a good idea
 • Groovy - a super-set of Java (as in Java++)
 • Grails - a framework built on Spring & Hibernate, to create web-apps quickly
 • Spock - a versatile testing framework
 • Groovy REST-WS client

Using Micronaut

 • What is Micronaut
 • Installation
 • Using the CLI
 • Using Micronaut annotations
 • Controllers
 • Deploying for microservices
 • Configuration

CORS

 • What is CORS
 • Request & response CORS headers
 • Understanding CORS pre-fligth operations
 • CORS client-server interaction

JAX-RS

Annotations Based REST-WS with JAX-RS

 • What is JAX-RS
 • Resource annotations
 • HTTP method operations
 • URI paramters
 • Method parameter annotations
 • JAX-RS implementations
 • Using Jersy
 • Jersey payload encoding alternatives for JSON & XML
 • Using JSON-P
 • Using Moxy
 • Using a Grizzly embedded HTTP server for a Jersy app
 • CRUD operations in JAX-RS @ Jersy

Generated REST-WS Documentation with Swagger

 • What is Swagger
 • The Swagger architecture
 • Swagger JSON specification file
 • Swagger Editor
 • Swagger UI web-app
 • API annotations
 • How to create a REST-WS Jersey web-app with automatic and interactive documentation by Swagger

Authentication

Authentication using JWT

 • What is a web token
 • How does JWT authentication work
 • Installation of jjwt
 • Using Java JWT
 • Typical use cases
 • Augmenting spark with an JWT authentication filter
 • Authentication online services

Authentication using OATH and a 3rd party

 • What is OAUTH
 • How can a user logon to my site by authenticating somewhere else
 • Installing of the SocialAuth Java library
 • Using Google as the provider
 • Setting up Spark-Java for 3rd party authentication